Κεφάλαιο 2 – Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 2: Λήψη μιας Οπτικής με Ενημέρωση για το Ψυχικό Τραύμα Βιβλιογραφία American Psychiatric Association (1994). The diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4η έκδ., Washington, DC. Beacon House. (19 Σεπτεμβρίου 2017). The Repair of Early Trauma: A “Bottom Up” Approach. Chosen Care. https://www.chosen.care/the-repair-of-early-trauma-a-bottom-up-approach/ Brymer, M., Layne, C., Jacobs, A., Pynoos, R., Ruzek, J., … Read more

Κεφάλαιο 2 – Χρήσιμοι Πόροι

Κεφάλαιο 2: Λήψη μιας Οπτικής με Ενημέρωση για το Ψυχικό Τραύμα  Χρήσιμοι Πόροι ACEs– https://youtu.be/8gm–lNpzU4g Διατηρώντας το Παράθυρο της Ανοχής – https://www.techlearning.com/how–to/learning–loss–trauma–and–our–window–of–tolerance https://www.youtube.com/watch?v=FOCTxcaNHeg&t=5s https://beaconhouse.org.uk/resources/ http://www.smes–europa.org/ERASMUS+%20trauma.htm https://istss.org/membership/member–benefits–services https://www.facebook.com/gistt.org Εθνικός ιστότοπος υποστήριξης – https://eusinto.me/ Ψυχολόγοι στο Διαδίκτυο– https://complicated.life/

Κεφάλαιο 2 – Δραστηριότητες της εργαλειοθήκης

IGM Εργαλειοθήκη για επαγγελματίες Δραστηριότητες για το κεφάλαιο 2 Δραστηριότητα 7 Κατανόηση του Ψυχικού Τραύματος Δραστηριότητα 9 Επιπτώσεις των ACE στην ανάπτυξη του εγκεφάλου Δραστηριότητα 11 Παιχνίδι Ρόλων Δραστηριότητα 8 Αυτοστοχασμός τραυματικών εμπειριών Δραστηριότητα 10 Βασικές αποκρίσεις στην απειλή

2.4 Το Παράθυρο της Ανοχής ως Οδηγός για τη Δημιουργία Ανθεκτικότητας

2.4 Το Παράθυρο της Ανοχής ως Οδηγός για τη Δημιουργία Ανθεκτικότητας Επεξήγηση του Παραθύρου της Ανοχής Τα άτομα μπορούν καλύτερα να αντιμετωπίσουν στρεσογόνες καταστάσεις και τα ερεθίσματά τους όταν είναι εντός των δυνατοτήτων τους να διαχειριστούν τα συναισθήματα που προκύπτουν. Εδώ εμφανίζεται η έννοια του «Παραθύρου της Ανοχής». Οι Corrigan, Fisher και Nutt (2011) το … Read more

2.3 Όταν ο Εγκέφαλος Βιώνει Άγχος: Πάλη – Φυγή – Ακινητοποίηση

2.3 Όταν ο Εγκέφαλος Βιώνει Άγχος: Πάλη – Φυγή – Ακινητοποίηση Όπως προαναφέρθηκε, η αντίδραση πάλης – φυγής – ακινητοποίησης είναι η φυσική αντίδραση του σώματός σας στον κίνδυνο. Είναι ένας τύπος αντίδρασης στο στρες που σας βοηθά να αντιδράτε σε αντιληπτές απειλές. Αυτή η απόκριση ενεργοποιείται από ψυχολογικό φόβο που είναι «γνωστός». Δηλαδή, έχετε … Read more

2.2 Η Ανάπτυξη του Εγκεφάλου μας

2.2 Η Ανάπτυξη του Εγκεφάλου μας Όπως προαναφέρθηκε, ορισμένοι NEET μπορεί στην πραγματικότητα να είναι άτομα που έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες στην πρώιμη ζωή τους (όπως πρόσφυγες ή αιτούντες άσυλο). Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό, για την καλύτερη ένταξή τους στην αγορά εργασίας, να αντιμετωπιστούν αυτές οι αστάθειες και κατά συνέπεια να τους βοηθήσουμε να … Read more

2.1 Επεξήγηση Δυσμενών Εμπειριών της Παιδικής Ηλικίας (ACE) και Ψυχικού Τραύματος

2.1 Επεξήγηση Δυσμενών Εμπειριών της Παιδικής Ηλικίας (ACE) και Ψυχικού Τραύματος Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο όρος NEET ορίζεται ως «ένας νέος που δεν εργάζεται και δεν παρακολουθεί μαθήματα (τυπική ή άτυπη εκπαίδευση ή οποιοδήποτε είδος κατάρτισης)». Παρά αυτόν τον ορισμό των «NEET», εξακολουθεί να θεωρείται μια πολύ ετερογενής ομάδα ατόμων και ο όρος μπορεί να … Read more