Κεφάλαιο 7 – Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 7: Αναγνώριση της Προηγούμενης Μάθησης  Βιβλιογραφία Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073 Διαφορά μεταξύ της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/lernen-im-arbeitssetting-gedanken-und-anregungen-fur-die-lern-und-integrationsforderliche Σοβαρό Παιχνίδι: http://www.ludoscience.com/files/ressources/classifying_serious_games.pdf Open Badges: http://openbadges.org ECVET: https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet EQF: https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels CEFR: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale Πλέγμα αυτοαξιολόγησης CEFR: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb52

Κεφάλαιο 7 – Χρήσιμοι Πόροι

Κεφάλαιο 7: Αναγνώριση της Προηγούμενης Μάθησης  Χρήσιμοι Πόροι   Η άποψη του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη μη τυπική μάθηση και εκπαίδευση: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/non-formal-learning?desktop=true Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET): https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet Περισσότερες πληροφορίες για το Σοβαρό Παιχνίδι: https://grendelgames.com/what-are-serious-games/ Πώς να προσδιορίσετε το επίπεδο EQF σας: https://www.theeducators.com/home/certificate/system-guidelines/ Λεπτομερείς … Read more

Κεφάλαιο 7 – Δραστηριότητες της εργαλειοθήκης

IGM Εργαλειοθήκη για επαγγελματίες Δραστηριότητες για το κεφάλαιο 7 Δραστηριότητα 32 Ο εαυτός μας και η εξωτερική αντίληψη Δραστηριότητα 34 Πού βρίσκονται τα ισχυρά μου σημεία; Δραστηριότητα 36 Συλλογή επαγγελματικής ανατροφοδότησης Δραστηριότητα 33 Ενισχύστε τα ισχυρά σημεία Δραστηριότητα 35 Έρευνα

7.4 Πώς μπορεί να αναγνωριστεί η Προηγούμενη Μάθηση;

7.4 Πώς μπορεί να αναγνωριστεί η Προηγούμενη Μάθηση; Η τυπική, η μη τυπική και η άτυπη μάθηση πρέπει να αξιολογηθούν διαφορετικά, καθώς είναι πολύ διαφοροποιημένες προσεγγίσεις και βασίζονται σε διαφορετικές εμπειρίες. Η ανάλυση των προσόντων είναι χρήσιμη για την αναγνώριση των τυπικών προσόντων, ενώ οι αξιολογήσεις των ικανοτήτων μπορούν να διευκολύνουν την επικύρωση των ικανοτήτων … Read more

7.3 Μη τυπική και άτυπη μάθηση

7.3 Μη τυπική και άτυπη μάθηση Η μάθηση φυσικά πραγματοποιείται και εκτός της τυπικής τάξης και χωρίς στόχο την απόκτηση ορισμένων προσόντων. Όταν η μάθηση είναι οργανωμένη και υπάρχει πρόθεση επέκτασης των γνώσεων ή των δεξιοτήτων, ονομάζεται μη τυπική μάθηση. Ο κύριος στόχος της είναι να ενημερώσει τους εκπαιδευόμενους, όχι να εξελίξει τα επαγγελματικά ή … Read more

7.2 Τυπική Μάθηση

7.2 Τυπική Μάθηση Ενώ βρισκόμαστε στο σχολείο ή παρακολουθούμε οποιοδήποτε άλλο είδος τυπικής μάθησης, μπορούμε να περιμένουμε ότι ο δάσκαλος ή ο εκπαιδευτής έχει δημιουργήσει ένα επίσημο σχέδιο μαθήματος ή πρόγραμμα μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των στόχων μάθησης, του χρόνου και της μεθοδολογίας των μαθημάτων, καθώς και μιας μορφή αξιολόγησης που να καταδεικνύει εάν έχουμε εμπεδώσει το … Read more

7.1 Η Σημασία της Αναγνώρισης της Προηγούμενης Μάθησης

7.1 Η Σημασία της Αναγνώρισης της Προηγούμενης Μάθησης Ενώ η τυπική εκπαίδευση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη ζωή ενός ατόμου και αφήνει ένα αποτύπωμα σε οποιονδήποτε έχει περάσει από κάποια μορφή της, είναι γνωστό ότι τα άτομα αποκτούν μεγάλο μέρος των γνώσεών τους, καθώς και τις δεξιότητες και τις ικανότητες που διαθέτουν εκτός της τυπικής … Read more