Κεφάλαιο 7 – Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 7: Αναγνώριση της Προηγούμενης Μάθησης  Βιβλιογραφία Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073 Διαφορά μεταξύ της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/lernen-im-arbeitssetting-gedanken-und-anregungen-fur-die-lern-und-integrationsforderliche Σοβαρό Παιχνίδι: http://www.ludoscience.com/files/ressources/classifying_serious_games.pdf Open Badges: http://openbadges.org ECVET: https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet EQF: https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels CEFR: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale Πλέγμα αυτοαξιολόγησης CEFR: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb52

Κεφάλαιο 6 – Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 6: Μάθηση με Βάση την Εργασία Βιβλιογραφία   Axcelerate (16 Ιανουαρίου 2020). What is work-based learning (WBL)? Ανακτήθηκε από το https://www.axcelerate.com.au/post/what-is-work-based-learning-wbl Cedefop. Apprenticeships in work-based learning. Ανακτήθηκε από το https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/apprenticeships-work-based-learning Cedefop. Practical application of theoretical courses. VET Toolkit for tackling early leaving. Ανακτήθηκε από το http://www.cedefop.europa.eu/mt/toolkits/vet-toolkit-tackling-early-leaving/intervene/intervention-approaches/helping-learners-understand-practical-application-theoretical-courses Helens Anderson Associates. One-page profiles. Ανακτήθηκε από το … Read more

Κεφάλαιο 5 – Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 5: Ψηφιακά Εργαλεία για την Παροχή Ολοκληρωμένης Καθοδήγησης Βιβλιογραφία   European Commission. (2021). Adult Education in Europe, Building inclusive pathways to skills and qualifications. Luxemburg: Publications Office of the European Union. European Council. (2016). COUNCIL RECOMMENDATION of 19 December 2016 on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Official Journal of the European Union, C … Read more

Κεφάλαιο 4 – Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 4: Από την Επικοινωνία στον Διάλογο Βιβλιογραφία Πηγή εικόνων του κεφαλαίου: www.pixabay.com Rosenberg, Marshall B. (2003). Nonviolent Communication: A Language of Life (2η έκδ.). Encinitas, CA: PuddleDancer Press, ISBN 978-1-892005-03-8 Rollnick, Stephen; Butler Christopher C; Miller William R (2007). Motivational interviewing in health care: Helping patients change behavior. Guilford Publication. ISBN 9781593856120 Perrow, Susan (2012). Therapeutic Storytelling. Hawthorn Press; ISBN … Read more

Κεφάλαιο 3 – Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 3: Δημιουργία και Διατήρηση ενός Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Βιβλιογραφία European Commission (2018). Effective outreach to NEETs. Experience from the ground. Luxembourg: Publications Office of the European Union. Höher F. (2014). Vernetztes Lernen im Mentoring. Eine Studie zur nachhaltigen Wirkung und Evaluation von Mentoring. Wiesbaden: Springer VS. Eurofond (2016). Exploring the diversity of NEETs. Luxembourg: … Read more

Κεφάλαιο 2 – Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 2: Λήψη μιας Οπτικής με Ενημέρωση για το Ψυχικό Τραύμα Βιβλιογραφία American Psychiatric Association (1994). The diagnostic and statistical manual of mental disorders, 4η έκδ., Washington, DC. Beacon House. (19 Σεπτεμβρίου 2017). The Repair of Early Trauma: A “Bottom Up” Approach. Chosen Care. https://www.chosen.care/the-repair-of-early-trauma-a-bottom-up-approach/ Brymer, M., Layne, C., Jacobs, A., Pynoos, R., Ruzek, J., … Read more

Κεφάλαιο 1 – Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 1: Η Προσέγγιση Ολοκληρωμένης Καθοδήγησης Βιβλιογραφία   Abdel – Magied, Y. (2014) What does my headscarf mean to you? [Online] Ανακτήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2021 από το Yassmin Abdel-Magied: What does my headscarf mean to you? | TED Talk eu (2021) Beyond NEET(D)s Report [Online]. Ανακτήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2021 από το https://www.findyourtrack.eu/beyondneetdsreport/ Navarro, … Read more