7.2 Τυπική Μάθηση

7.2 Τυπική Μάθηση

Ενώ βρισκόμαστε στο σχολείο ή παρακολουθούμε οποιοδήποτε άλλο είδος τυπικής μάθησης, μπορούμε να περιμένουμε ότι ο δάσκαλος ή ο εκπαιδευτής έχει δημιουργήσει ένα επίσημο σχέδιο μαθήματος ή πρόγραμμα μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων των στόχων μάθησης, του χρόνου και της μεθοδολογίας των μαθημάτων, καθώς και μιας μορφή αξιολόγησης που να καταδεικνύει εάν έχουμε εμπεδώσει το μαθησιακό περιεχόμενο σε ικανοποιητικό βαθμό. Η τυπική μάθηση έχει συγκεκριμένη αρχή και τέλος, και μετά την ολοκλήρωση, συνήθως ακολουθεί ένα πιστοποιητικό ή δίπλωμα που να υποδηλώνει ότι ο εκπαιδευόμενος έχει παρακολουθήσει και έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα και τα προγράμματα μαθημάτων.

 

Αναστοχαστική ερώτηση για τον αναγνώστη:

  1. Σκεφτείτε τη δική σας μάθηση σε ένα τυπικό περιβάλλον – τι σας φάνηκε ιδιαίτερα δύσκολο, τι σας άρεσε;