6.3 Συμμετοχή των Εργοδοτών σε Πρωτοβουλίες Μάθησης με Βάση την Εργασία

6.3 Συμμετοχή των Εργοδοτών σε Πρωτοβουλίες Μάθησης με Βάση την Εργασία

Το παρόν υποκεφάλαιο πραγματεύεται την αποτελεσματική συμμετοχή των εργοδοτών και τον τρόπο δημιουργίας σχέσεων με τοπικές εταιρείες, καθώς και τον τρόπο προετοιμασίας και υποστήριξης της εταιρείας υποδοχής σε μια εμπειρία WBL. Ως εκ τούτου, ο γενικός στόχος είναι να ενισχύσετε τις δεξιότητές σας για να εργαστείτε με εργοδότες προκειμένου να προωθήσετε τη WBL ως μια επιτυχημένη μεθοδολογία για τη διευκόλυνση της εισόδου των ατόμων NEET με υψηλά μειονεκτήματα στην αγορά εργασίας και να κατανοήσετε πώς να προσεγγίσετε και να αυξήσετε τη συμμετοχή των εργοδοτών υποδοχής. Η χαρτογράφηση της τοπικής αγοράς εργασίας για τη δημιουργία ενός ενημερωμένου και εκτεταμένου δικτύου εταιρειών στην περιοχή, οι οποίες είναι πρόθυμες να δεχθούν εκπαιδευόμενους σε μια εμπειρία μάθησης με βάση την εργασία, αποτελεί το πρώτο απαραίτητο βήμα που πρέπει να κάνετε. Η χαρτογράφηση μπορεί να διαρκέσει πολλές εβδομάδες για να ολοκληρωθεί πριν μπορέσετε να εφαρμόσετε μια εμπειρία WBL, γι’ αυτό πρέπει να προβλέψετε εκ των προτέρων ένα εύλογο χρονικό διάστημα για τον σκοπό αυτό. Επιπλέον, η δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που καταγράφει τις επαφές, τις πληροφορίες που αποστέλλονται και τις αποκρίσεις θα είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να δείτε τι προκαλεί τη συμμετοχή των εργοδοτών στη WBL με αποτελεσματικό τρόπο.

Όταν εισάγετε δραστηριότητες WBL σε μια νέα πιθανή εταιρεία, είναι συνετό να ξεκινήσετε με αυτές που είναι πιο εύκολο να εφαρμοστεί με επιτυχία. Μια καλή στρατηγική μπορεί να είναι να ξεκινήσετε με δραστηριότητες WBL, όπως περιηγήσεις στον χώρο εργασίας ή ενημερωτικές συνεντεύξεις, που παρέχουν στους εργοδότες την ευκαιρία να αλληλεπιδράσουν με νέους NEET με ελάχιστο κίνδυνο. Οι θετικές πρώιμες εμπειρίες μπορεί να οδηγήσουν στην προθυμία του εργοδότη να συμμετάσχει σε δραστηριότητες WBL που απαιτούν υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής, όπως η πρακτική άσκηση.

Είναι επίσης σημαντικό να επισημανθούν τα οφέλη που μπορεί να έχουν οι εργοδότες από τη συμμετοχή τους στη WBL, όπως η βελτίωση των δεξιοτήτων καθοδήγησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού τους και η βελτίωση όσον αφορά στη διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας. Να θυμάστε ότι το κύριο αποτέλεσμα της πρώτης επαφής με έναν εργοδότη (ειδικά αν συμβεί μέσω τηλεφώνου) είναι να εξασφαλίσετε μια διά ζώσης συνάντηση μαζί του/της. Φυσικά, φροντίστε αν είναι δυνατόν, οι συζητήσεις να περιλαμβάνουν το κατάλληλο επίπεδο προσωπικού, για παράδειγμα, εκείνους που θα συμμετέχουν στην καθημερινή υποστήριξη του καθοδηγούμενου, και όχι μόνο των ανώτερων διευθυντών ή των εργοδοτών.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης διά ζώσης συνάντησης με πιθανές εταιρείες για τη WBL, θα πρέπει να προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες αρχές επιχειρηματικής επικοινωνίας (για παράδειγμα, τη γλώσσα επιχειρηματικής επικοινωνίας) καθώς και τεχνικές πειθούς. Επομένως, είναι χρήσιμο να προετοιμαστείτε πριν από τη συνάντηση. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος επικοινωνίας με τους εργοδότες διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο τους περιλαμβάνετε και τους προκαλείτε να συμμετάσχουν σε όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας. Συνεπώς, καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας της WBL, η επικοινωνία με τους εργοδότες θα πρέπει να είναι σύντομη, ενημερωτική, σαφής και προσαρμοσμένη στις ανάγκες και την οργανωτική κουλτούρα των αποδεκτών. Όποτε είναι δυνατόν, η επικοινωνία θα πρέπει να βασίζεται στην προηγούμενη συμμετοχή των εργοδοτών στη WBL. Επειδή η WBL δεν είναι μια πρωτοβουλία που γίνεται εφάπαξ, θα πρέπει να καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες για να διατηρηθούν οι εργοδότες ως συμμετέχοντες σε αυτή κάθε χρόνο.

Όπως αναφέρθηκε ήδη, οι εργοδότες των οποίων η πρώτη εμπειρία με τη WBL είναι θετική είναι πολύ πιο πιθανό να συμμετάσχουν ξανά στο μέλλον. Άλλα σημαντικά στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη για να προκαλέσετε τη συμμετοχή των εργοδοτών στη WBL αφορούν:

  • στην αντιστοιχία μεταξύ των προσδοκιών των εργοδοτών για τη WBL και του τρόπου με τον οποίο η δραστηριότητα WBL εφαρμόζεται στην πραγματικότητα,
  • στην παροχή ανατροφοδότησης και αναγνώρισης στους εργοδότες για τη βελτίωση των μελλοντικών δραστηριοτήτων WBL. Στο τέλος της WBL μπορείτε, για παράδειγμα, να επικοινωνήσετε με την εταιρεία προκειμένου να μάθετε τις σκέψεις της σχετικά με την εμπειρία.

Όταν μιλάτε με εργοδότες για να ενεργοποιήσετε μια WBL βοηθά να καταστήσετε σαφές ότι έχετε συγκεκριμένα άτομα στο μυαλό σας. Τα άτομα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανθρώπινες ιστορίες παρά στις στατιστικές. Συνεπώς, να είστε έτοιμοι να κάνετε σύντομες παρουσιάσεις των νεαρών πελατών σας που δεν περιλαμβάνουν προσωπικά στοιχεία αλλά που καλύπτουν την προηγούμενη εμπειρία και τα ισχυρά τους σημεία.

Εάν ασχολείστε με άτομα NEET με αναπηρίες, προσπαθήστε να παρέχετε εύλογες διευκολύνσεις (ή ιδέες για το πώς να δημιουργήσετε μια δωρεάν εύλογη διαμονή εάν είναι δυνατόν) για να τους βοηθήσετε στον χώρο εργασίας, για παράδειγμα, τις συσκευές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν, τις εργασίες που μπορούν να εκτελέσουν κ.λπ. Προσπαθήστε να είστε θετικοί και να παρέχετε υποστήριξη στον εργοδότη. Όταν επιλέγετε τον νεαρό καθοδηγούμενο για την εργασιακή εμπειρία WBL, βεβαιωθείτε ότι έχει διεξάγει έρευνα για την εταιρεία και ότι είναι εξοικειωμένος με τις κύριες δραστηριότητες, τα προϊόντα της κ.λπ. Αυτό ενισχύει την αυτοπεποίθηση και αποτελεί βασική πτυχή για μια περισσότερο επιτυχημένη εργασιακή εμπειρία.

Μια άλλη σημαντική πτυχή όπου εσείς, ως καθοδηγητής, θα πρέπει να προσπαθήσετε να προκαλέσετε τη συμμετοχή του εργοδότη όσο το δυνατόν περισσότερο στην αρχή της δραστηριότητας WBL, είναι ο σχεδιασμός του ειδικού προγράμματος κατάρτισης για τον καθοδηγούμενο. Εσείς, το κέντρο σας και η εταιρεία πρέπει να καθορίσετε μαζί τους μαθησιακούς στόχους και τις δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε καθοδηγούμενο κατά τη διάρκεια της μάθησης με βάση την εργασία. Η συμμετοχή των εργοδοτών στον καθορισμό των μαθησιακών στόχων και στο συνολικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα δείχνει την προθυμία σας να προκαλέσετε τη συμμετοχή τους. Τέλος, μετριάστε τη γραφειοκρατία στο ελάχιστο για να διασφαλίσετε μια επιτυχημένη εργασιακή εμπειρία που δεν υπερφορτώνει τον εργοδότη / τον εκπαιδευτή της εταιρείας.

 

Αναστοχαστικές ερωτήσεις για τον αναγνώστη:

  1. Πώς μπορείτε να χαρτογραφήσετε εταιρείες στην περιοχή σας για να δημιουργήσετε ένα δίκτυο πιθανών εταιρειών για τις δραστηριότητές σας στη WBL;
  2. Πώς μπορείτε να ενθαρρύνετε τους εργοδότες να παράσχουν ευκαιρίες WBL σε ιδιαιτέρως μειονεκτούντες NEET;
  3. Σκεφτείτε έναν από τους καθοδηγούμενούς σας, ποια αδύναμα σημεία αυτού του ατόμου θα μπορούσαν να μετατραπούν σε ισχυρά σημεία για την εταιρεία;
  4. Πώς επικοινωνείτε με τους εργοδότες για να προκαλέσετε τη συμμετοχή τους στη WBL;