3.2 Προς μια Διεπιστημονική Προσέγγιση

3.2 Προς μια Διεπιστημονική Προσέγγιση

Η εργασία της καθοδήγησης και της συμπόρευσης με άτομα είναι μεμονωμένη και προσωπική. Γι’ αυτό η διαδικασία θα πρέπει να σχεδιάζεται και να εφαρμόζεται εξατομικευμένα για κάθε καθοδηγούμενο. Σε αυτό το πλαίσιο, όμως, κάθε καθοδηγητής ενεργεί και διαφορετικά. Το πώς θα εφαρμοστεί η καθοδήγηση εξαρτάται από το στιλ εργασίας και τη στάση του καθοδηγητή. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικός και συνιστάται ο συνεχής αναστοχασμός για τον δικό του επαγγελματικό ρόλο (βλ. Höher 2014).

Η πολυδιάσταση στην πρακτική εργασία είναι ένας άλλος ουσιαστικός παράγοντας. Διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως ψυχολογικές, σωματικές και κοινωνικές πτυχές μπορούν να ενσωματωθούν στη διαδικασία της καθοδήγησης. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να ακολουθήσουμε την προσέγγιση της δια βίου μάθησης. Μπορούν να αναπτυχθούν και να δοκιμαστούν νέες προσεγγίσεις και μέθοδοι με βάση την περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτή η επέκταση του εύρους υποστηρίζει τον καθοδηγητή στο να καταστήσει δυνατή μια εξατομικευμένη και κατάλληλη διαδικασία καθοδήγησης για κάθε καθοδηγούμενο.

Από την άλλη πλευρά, η ανταλλαγή ιδεών με άλλους κλάδους και άτομα μπορεί να διευρύνει τους προσωπικούς ορίζοντες με τη μορφή εποπτείας και παρέμβασης. Ειδικά όταν η καθοδήγηση εκλαμβάνεται ως προσωπική πρόκληση, μια αλλαγή οπτικής μπορεί να υποστηρίξει τον επαγγελματισμό κάποιου.

Ένας κατάλογος ελέγχου μπορεί να είναι υποστηρικτικός σε αυτή τη διαδικασία προκειμένου να εργαστείτε με θέματα σε διαφορετικά επίπεδα. Εξάλλου, τομείς όπως το κοινωνικό περιβάλλον, η οικονομική ασφάλεια, οι ιδέες και οι αντιλήψεις των φροντιστών μπορούν επίσης να έχουν μεγάλη επιρροή στην ανάπτυξη των στόχων. Το επόμενο κεφάλαιο παρατίθεται ως αφετηρία για τα θέματα που δεν είναι εφικτό να συμπεριληφθούν στο περιβάλλον καθοδήγησης.

Η εστίαση θα πρέπει να δοθεί στις ατομικές ικανότητες του καθοδηγούμενουž με την ενσωμάτωση της πτυχής του φύλου και της διαφορετικότητας, θα πρέπει να εξαλειφθούν τα άμεσα και έμμεσα μειονεκτήματα λόγω φύλου, καταγωγής, πολιτισμού κ.λπ. Επιπλέον, η ευαίσθητη εκφορά λόγου σχετικά με την απόδοση ρόλου είναι μια άλλη ουσιαστική πτυχή αυτής της προσέγγισης.

 

Αναστοχαστικές ερωτήσεις για τον αναγνώστη:

  1. Τι ενεργοποιεί η καθοδήγηση σε εμένα προσωπικά ως καθοδηγητή;
  2. Είχα καθοδήγηση σε παρόμοια κατάσταση στο παρελθόν και είμαι ίσως προκατειλημμένος;
  3. Γνώρισα τον καθοδηγούμενο ολιστικά (σημείωσα διαφορετικές πτυχές);