6.4 Παρακίνηση του Καθοδηγούμενού σας για μια Εμπειρία Μάθησης με Βάση την Εργασία

6.4 Παρακίνηση του Καθοδηγούμενού σας για μια Εμπειρία Μάθησης με Βάση την Εργασία

Η παρακίνηση είναι η διαδικασία ενθάρρυνσης κάποιου με τέτοιον τρόπο ώστε να ωθείται να συμπεριφέρεται με ενθουσιασμό για την επίτευξη ενός επιθυμητού στόχου. Για να προετοιμάσετε τις ομάδες-στόχους μας για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία στην αγορά εργασίας, πρέπει να τους παρακινήσετε να μάθουν. Αυτό ισχύει και για μια δραστηριότητα WBL. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ενισχύετε τα κίνητρα μάθησης των νέων καθοδηγούμενων, επειδή η ύπαρξή τους είναι σημαντική για την πράξη της μάθησης και τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν. Μάλιστα, ένας νέος που έχει κίνητρο να μάθει κάτι, θα προσπαθήσει να το μάθει επαρκώς και σχολαστικά, ελπίζοντας να έχει καλά αποτελέσματα. Φυσικά, το κίνητρο είναι ένα σημαντικό στοιχείο για τη μάθηση, αλλά είναι επίσης ένας πολύ δύσκολος παράγοντας για τους ιδιαιτέρως μειονεκτούντες ΝΕΕΤ που είναι συχνά έντονα αποθαρρυμένοι και έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, ο ρόλος σας ως καθοδηγητής συνίσταται στη συνεχή ενθάρρυνση της ομάδας-στόχου σας καθ’ όλη τη διάρκεια της προσέγγισης ολοκληρωμένης καθοδήγησης.

Η παρακολούθηση και η καταγραφή της προόδου της ομάδας-στόχου σας, καθώς και η ενημέρωση των καθοδηγούμενών σας, θα αποτελεί σίγουρα ένα βασικό στοιχείο μεγάλης υποστήριξης για να τους παρακινήσετε τόσο για την επιτυχία της εμπειρίας WBL όσο και για τη μελλοντική τους επαγγελματική επιτυχία. Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα εργαλεία για να παρακινείτε συνεχώς τους καθοδηγούμενούς σας για μια εμπειρία WBL και είμαστε σίγουροι ότι γνωρίζετε ήδη τουλάχιστον μερικά από αυτά. Ωστόσο, στο παρόν υποκεφάλαιο, θα εξηγήσουμε εν συντομία το προσωπικό ημερολόγιο και τους παράγοντες προόδου Beyond NEET(d)s που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως κατάλογο ελέγχου, επιτρέποντας στους καθοδηγούμενούς σας να έχουν τον έλεγχο του τι συμβαίνει στη WBL ώστε να διατηρήσουν τη συμμετοχή τους. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα δύο εργαλεία για να υποστηρίξετε τους καθοδηγούμενούς σας και να ενθαρρύνετε τον αυτοστοχασμό τους σχετικά με το τι μαθαίνουν (και πώς) μέσω της εμπειρίας WBL, στην ολοκληρωμένη πορεία καθοδήγησής τους μαζί σας.

Το προσωπικό ημερολόγιο

Αναπτύσσοντας ένα ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ WBL ως βασική μέθοδο καταγραφής των καθημερινών δραστηριοτήτων σε μια εργασιακή εμπειρία, οι νέοι καθοδηγούμενοι θα μάθουν πώς να την αξιολογούν και πώς να αποφασίζουν εάν έχει ανταποκριθεί στα μαθησιακά της αποτελέσματα. Αυτό θα αυξήσει τα κίνητρα καθώς θα μπορούν να βλέπουν συνεχώς την πρόοδό τους και να αποφασίζουν για τη μελλοντική τους σταδιοδρομία.

Μπορείτε να επισημάνετε ότι ορισμένα από τα πράγματα που βλέπει και κάνει ο καθοδηγούμενος κατά τη διάρκεια μιας εργασιακής εμπειρίας θα είναι χρήσιμο να περιγραφούν σε μελλοντικές αιτήσεις εργασίας, στο βιογραφικό σημείωμα και σε συνεντεύξεις εργασίας. «Η καταγραφή των εργασιών που έχετε κάνει κάθε μέρα θα σας βοηθήσει επίσης να αναλογιστείτε την εμπειρία της WBL και τι σας έχει προσφέρει. Είναι επίσης σημαντικό να καταγράψετε πώς αισθάνεστε όταν κάνετε συγκεκριμένα πράγματα, καθώς αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αποφασίσετε για μελλοντικές επιλογές σταδιοδρομίας»: Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να πείτε εσείς ως καθοδηγητής για να παρακινήσετε τους καθοδηγούμενούς σας για τη WBL.

Στην εργαλειοθήκη του Beyond NEET(d)s μπορείτε να βρείτε μια δραστηριότητα που σας υποδεικνύει πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους καθοδηγούμενούς σας να αναπτύξουν το δικό τους προσωπικό ημερολόγιο για τη WBL, προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτήν την εμπειρία και να αναστοχαστούν τα αποτελέσματά της. Οι εκπαιδευόμενοι παρακινούνται περισσότερο από τις εποικοδομητικές μεθόδους μάθησης, γι’ αυτό το να σχεδιάζουν και να δημιουργούν το δικό τους προσωπικό ημερολόγιο είναι, κατά τη γνώμη μας, πιο ελκυστικό για αυτούς.

Κατάλογος ελέγχου αυτοαξιολόγησης με βάση τους παράγοντες προόδου του Beyond NEET(d)s.

Ο παρακάτω πίνακας έχει σχεδιαστεί από τη σύμπραξη του έργου Beyond NEET(d)s. Ορίζει 5 βασικούς τομείς στους οποίους έχουν χωριστεί οι 20 παράγοντες προόδου για το μοντέλο ολοκληρωμένης καθοδήγησης που αναπτύχθηκε από τους εταίρους. Μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε με τους καθοδηγούμενούς σας, για να συζητήσετε, να αναστοχαστείτε και να παρακολουθήσετε μαζί τους την πρόοδό τους κατά τη διάρκεια της WBL. Μπορούν ακόμη και να τον χρησιμοποιήσουν ως κατάλογο ελέγχου αυτοστοχασμού, επισημαίνοντας την πρόοδό τους καθώς και τους τομείς βελτίωσης. Αυτό μπορεί να προσφέρει επιβράβευση και παρακίνηση!

Τέλος, όπως ήδη εξηγήθηκε στο υποκεφάλαιο 6.2, να είστε σαφείς σχετικά με τους στόχους. Είναι πολύ απογοητευτικό για τους καθοδηγούμενους να ολοκληρώνουν μια εργασία εάν δεν υπάρχουν σαφώς καθορισμένοι στόχοι. Οι καθοδηγούμενοι θέλουν και πρέπει να γνωρίζουν τι αναμένεται από αυτούς προκειμένου να διατηρήσουν την παρακίνησή τους για εργασία. Επομένως, πριν ξεκινήσετε τη δραστηριότητα WBL, μην ξεχάσετε να θέσετε σαφείς μαθησιακούς στόχους μαζί τους! Μπορείτε ακόμη και να μιλήσετε απευθείας με τους καθοδηγούμενούς σας για τις προσδοκίες τους, ώστε να μην υπάρχει σύγχυση και να έχουν ξεκάθαρους στόχους προς επίτευξη.

Για να ορίσετε σαφείς και ρεαλιστικούς στόχους, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τεχνική στόχων SMART (παρουσιάζεται στο υποκεφάλαιο 6.2). Η χρήση σαφών στόχων είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο για τη διατήρηση των κινήτρων των καθοδηγούμενων σε υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της WBL! Σε κάθε περίπτωση, η παρακίνηση εξαρτάται από τον κάθε καθοδηγούμενο και σας συμβουλεύουμε να χρησιμοποιήσετε το καταλληλότερο εργαλείο για τις συγκεκριμένες ανάγκες των νεαρών πελατών σας. Σίγουρα, δεν υπάρχουν σωστές και λανθασμένες μέθοδοι και τεχνικές για να τους παρακινήσετε και πρέπει να βρείτε την καταλληλότερη για τον καθένα τους!

 

Αναστοχαστικές ερωτήσεις για τον αναγνώστη:

  1. Πώς μπορεί η αυτοαξιολόγηση να διαδραματίσει ρόλο στη διαδικασία παρακίνησης των καθοδηγούμενών σας κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας WBL;
  2. Πώς μπορείτε να βοηθήσετε τους καθοδηγούμενούς σας να μετατρέψουν τα εμπόδια σε κίνητρα κατά τη διάρκεια της WBL τους;
  3. Ποια εργαλεία χρησιμοποιείτε για να παρακινήσετε τους καθοδηγούμενούς σας κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της WBL;