Κεφάλαιο 7 – Χρήσιμοι Πόροι

Κεφάλαιο 7: Αναγνώριση της Προηγούμενης Μάθησης 

Χρήσιμοι Πόροι

 

Η άποψη του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη μη τυπική μάθηση και εκπαίδευση: https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/non-formal-learning?desktop=true

Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστωτικών Μονάδων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET): https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet

Περισσότερες πληροφορίες για το Σοβαρό Παιχνίδι: https://grendelgames.com/what-are-serious-games/

Πώς να προσδιορίσετε το επίπεδο EQF σας: https://www.theeducators.com/home/certificate/system-guidelines/

Λεπτομερείς πληροφορίες και περιγραφές επιπέδων: το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR): https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions