Κεφάλαιο 5 – Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 5: Ψηφιακά Εργαλεία για την Παροχή Ολοκληρωμένης Καθοδήγησης

Βιβλιογραφία

 

  • European Commission. (2021). Adult Education in Europe, Building inclusive pathways to skills and qualifications. Luxemburg: Publications Office of the European Union.
  • European Council. (2016). COUNCIL RECOMMENDATION of 19 December 2016 on Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults. Official Journal of the European Union, C 484/1 – C 484/6.