Κεφάλαιο 3 – Βιβλιογραφία

Κεφάλαιο 3: Δημιουργία και Διατήρηση ενός Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης

Βιβλιογραφία

  • European Commission (2018). Effective outreach to NEETs. Experience from the ground. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
  • Höher F. (2014). Vernetztes Lernen im Mentoring. Eine Studie zur nachhaltigen Wirkung und Evaluation von Mentoring. Wiesbaden: Springer VS.
  • Eurofond (2016). Exploring the diversity of NEETs. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
  • Westphal P., Stroot T., Lerche E. Wiethoff C. (2014): Peer Learning durch Mentoring, Coaching & Co: Aktuelle Wege in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Immenhausen bei Kassel: Prolog Verlag.
  • Pantucek-Eisenbacher P. (2019). Soziale Diagnostik. Verfahren für die Praxis Sozialer Arbeit. 4η έκδ. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH.