5.2 Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Beyond NEET(D)s

5.2 Η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Beyond NEET(D)s

Ο Προσωπικός Χάρτης Ένταξης (ΠΧΕ) Beyond NEET(D)s (Personal Integration Map (PIM)) είναι ένας παιγνιώδης (gamified) ανοικτός εκπαιδευτικός πόρος που βασίζεται στη διδακτική προσέγγιση που αναπτύχθηκε στο ολοκληρωμένο μοντέλο καθοδήγησης Beyond NEET(D)s (IO2) και εξελίσσει την παιδαγωγική του θεωρία ένα βήμα παραπέρα. Ο ΠΧΕ διαθέτει ένα σπονδυλωτό και προσαρμόσιμο διαδικτυακό περιβάλλον ανοικτού κώδικα, το οποίο χρησιμοποιεί ένα παιχνιδοποιημένο σύστημα ανταμοιβής προκειμένου να εμπλέξει νέους που κινδυνεύουν από κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό και είναι συνήθως δύσκολα προσβάσιμοι. Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης μηχανισμούς για στενή παρακολούθηση και επικοινωνία μεταξύ μεντόρων και καθοδηγούμενων, ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία της καθοδήγησης και να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματική.

Η αξία του Προσωπικού Χάρτη Ένταξης (O3) έγκειται στην ικανότητά του να ενδυναμώνει τους μειονεκτούντες νέους ώστε να βρουν τη δύναμη και την αντοχή να κάνουν χρήση εξατομικευμένων υπηρεσιών της αγοράς εργασίας που υποστηρίζουν την κοινωνική τους ένταξη. Αυτή μπορεί να είναι η πρώτη φορά που κάποια από τα μέλη της ομάδας στόχου έρχονται σε επαφή με επίσημους φορείς που επιτρέπουν την επίσημη εγγραφή τους και τους βοηθούν να αποκτήσουν την ιδιότητα του ΝΕΕΤ (εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης – ΕΑΕΚ). Για κάποιους άλλους, θα είναι μια βελτίωση να καταγραφούν ως άνεργοι, καθώς υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις πριν από την απονομή αυτού του στάτους. Και για ορισμένους μάλιστα θα είναι ένα κρίσιμο βήμα προς την επαγγελματική κατάρτιση ή την απασχόληση.