3.4 Δημιουργία ενός Υποστηρικτικού Κοινωνικού Δικτύου για τον καθοδηγούμενο σας

3.4 Δημιουργία ενός Υποστηρικτικού Κοινωνικού Δικτύου για τον καθοδηγούμενο σας

Όπως έχει ήδη περιγραφεί, χρειάζεται κάτι περισσότερο από έναν καθοδηγητή για να παρακινήσει και να υποστηρίξει τα άτομα NEET μακροπρόθεσμα. Ένα δίκτυο επαγγελματιών μπορεί να είναι χρήσιμο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν. Ωστόσο, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους καθοδηγούμενους μακροπρόθεσμα, στόχος είναι να μειωθεί το επαγγελματικό δίκτυο λόγω της ενδυνάμωσης. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι υλοποίησης, που περιλαμβάνουν το προσωπικό περιβάλλον, τον εθελοντισμό και την πιθανή συμβουλευτική από ομοτίμους. Παρουσιάζονται επίσης δύο μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τον εντοπισμό και την ενίσχυση του δικτύου στους καθοδηγούμενους. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτή την εργασία είναι η γνώση των τοπικών συνθηκών σχετικά με τα πιθανά έργα ή τις πρωτοβουλίες καθώς και η οικονομική και θεσμική γνώση.

Εργασία με εθελοντές – Beyond Neet(d)s και Sinbad Austria

Η διαδικασία καθοδήγησης μέσω της πλατφόρμας Beyond Neet(d)s προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για τους καθοδηγούμενους. Για παράδειγμα, προκλήσεις όπως οι φόβοι, η προσβασιμότητα ή η έλλειψη οικονομικών μέσων για τις μεταφορές μπορούν να αποκλειστούν. Μια άλλη θετική πτυχή μπορεί να είναι η ανώνυμη μορφή του περιβάλλοντος της καθοδήγησης. Ειδικά για τα άτομα NEET που αναμένεται να είναι δυσπρόσιτα, μπορεί να προσφέρει εύκολη πρόσβαση για τη λήψη συμβουλευτικής και υποστήριξης.

Καθώς η πλατφόρμα και οι λειτουργίες της περιγράφονται στο κεφάλαιο 5, οι καθοδηγητές μπορούν να κατανοήσουν βαθύτερα τον τρόπο χρήσης αυτής της καινοτόμου προσέγγισης για την υποστήριξη της ευάλωτης ομάδας-στόχου.

Σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο, αυτή η ρύθμιση ενέχει επίσης μειονεκτήματα. Αυτά προδσιορίστηκαν επίσης στην προηγούμενη έρευνα (Π1) και πρέπει να συζητηθούν. Για παράδειγμα, η προσωπική επαφή θεωρείται παράγοντας επιτυχίας για μια βιώσιμη διαδικασία καθοδήγησης. Υπάρχει επίσης έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων ή πόρων (Διαδίκτυο, φορητός υπολογιστής) που θεωρούνται πιθανά εμπόδια για τη χρήση της πλατφόρμας από τους καθοδηγούμενους. Στους νέους που δεν αισθάνονται άνετα σε αυτό το διαδικτυακό περιβάλλον θα πρέπει να προσφερθεί μια εναλλακτική μορφή συμβουλευτικής. Στην Αυστρία, το Sinbad Austria [1] παρέχει μια επιτυχημένη και καινοτόμο μορφή καθοδήγησης. Σε συνδυασμό με εθελοντές που διατίθενται ως καθοδηγητές, οι καθοδηγούμενοι συμπορεύονται και υποστηρίζονται σε προσωπικό επίπεδο και μακριά από ιεραρχικές δομές. Αυτό οδηγεί σε μια θετική και εύκολη πρόσβαση στις ανάγκες της ομάδας-στόχου. Ωστόσο, ακόμη και αν η υποστήριξη παρέχεται από εθελοντές, η πρωτοβουλία συνδέεται με ένα επαγγελματικό δίκτυο και δεν μπορεί να ονομαστεί προσωπικό δίκτυο/περιβάλλον του καθοδηγούμενου.

Ρύθμιση ενός συστήματος υποστήριξης μεταξύ ομοτίμων

Η καθοδήγηση μεταξύ ομοτίμων ανεβάζει ξανά το περιβάλλον της καθοδήγησης σε ένα καινοτόμο επίπεδο. Με αυτήν την προσέγγιση, η καθοδήγηση απομακρύνεται λίγο περισσότερο από συστήματα όπως το σχολείο, η αγορά εργασίας ή η οικογένεια. Η συνομιλία επί ίσοις όροις απαλλάσσεται από την ιεραρχική πτυχή και, συνεπώς, επιτρέπει την ευκολότερη δημιουργία σχέσης.

Επιπλέον, ένας ομότιμος είναι ειδικός στον τομέα της δράσης, δηλαδή στο περιβάλλον του συνομιλητή. Η κατανόηση των υπαρχουσών προκλήσεων και το να μπορεί κανείς να μπει στη θέση του άλλου καθιστά πολύ πιο εύκολο τον προσδιορισμό ρεαλιστικών στόχων[2].

Η συμβουλευτική μεταξύ ομοτίμων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στον προσανατολισμό και στη λήψη αποφάσεων. Ο ορισμός μιας λύσης ή η επιτυχία της δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του ομοτίμου. Ως εκ τούτου, η κατάρτιση ή η ενημέρωση του συμβούλου είναι απολύτως απαραίτητη εάν επιθυμείται μια βιώσιμη και μακροπρόθεσμη επιτυχία της συμβουλευτικής. Τα καθήκοντα και οι στόχοι του ρόλου θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να ληφθούν υπόψη πριν ξεκινήσει η διαδικασία καθοδήγησης.

Ένας συνδυασμός επαγγελματία καθοδηγητή και συμβουλευτικής υποστήριξης από ομοτίμους μπορεί επομένως να αντιπροσωπεύει τη σύνδεση των δύο προσεγγίσεων και να καλύψει την κατανόηση της κατάστασης της ζωής από τη μια πλευρά, αλλά και τη μακροπρόθεσμη υποστήριξη και συμπόρευση της επίτευξης του στόχου από την άλλη. Κατά την ανάπτυξη της πλατφόρμας Beyond NEET(d)s, αυτή η πτυχή δεν ενσωματώθηκε ρητά. Ένας προβληματισμός σχετικά με την πιθανή πρόσβαση σε ομοτίμους αντιπροσωπεύει μια πιθανή επέκταση και έναν πόρο της πλατφόρμας.

Εργαλεία για την Υποστήριξη του Καθοδηγούμενού σας

Εάν η δικτύωση πρόκειται να ενσωματωθεί στην εργασία με βιώσιμο και αποτελεσματικό τρόπο, το περιβάλλον του καθοδηγούμενου πρέπει επίσης να εξεταστεί πιο προσεκτικά. Οι μέθοδοι του χάρτη δικτύου και του χάρτη πόρων αναφέρονται στους συμμετέχοντες καθώς και το προσωπικό τους δίκτυο και το περιβάλλον ζωής τους.

Οι δύο μέθοδοι είναι εύχρηστες και ευέλικτες για να ενσωματωθούν στη διαδικασία της καθοδήγησης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προσωπικές συνομιλίες για την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων. Εν τω μεταξύ, οι διαδικτυακές εκδόσεις είναι δυνατές και καθιστούν ακόμη πιο εύκολη την εφαρμογή τους. Είναι σημαντικό να πραγματοποιηθεί προσωπική συζήτηση αφού συμπληρώσετε τα φύλλα εργασίας. Η κατανόηση των ατόμων ως πόρων και πιθανών υποστηρικτών αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της εργασίας για τους στόχους με βιώσιμο τρόπο. Οι καθοδηγούμενοι πρέπει να κατανοήσουν τις δυνατότητες των δικών τους πόρων και σχέσεων πριν τις χρησιμοποιήσουν στο μέλλον (βλ. Pantucek-Eisenbacher P. 2019).

Χάρτης δικτύου:

Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χαρτογράφηση του δικτύου του ατόμου[3]. Προκειμένου να σχεδιάσετε μακροπρόθεσμους στόχους ή επόμενα βήματα μετά την κατάρτιση, μπορεί να είναι ενδιαφέρον να σκεφτείτε το υπάρχον δίκτυο του καθοδηγούμενου. Ποια άτομα αποτελούν μέρος του δικτύου; Επικεντρώνεται στις προσωπικές ή επαγγελματικές επαφές; Κατανοούν οι συμμετέχοντες το δικό τους δίκτυο; Έχουν ήδη αναλογιστεί τους ανθρώπους γύρω τους;

Όταν πρόκειται για προσωπικές προκλήσεις, το δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρώτο σημείο αναφοράς. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα πιθανά συστήματα επαγγελματικής υποστήριξης και να μπορούμε να τα επισημαίνουμε εάν χρειάζεται. Επισυνάπτεται σε αυτό το κεφάλαιο μια πιθανή υλοποίηση ως παράδειγμα χρήσης.


Σχήμα 6: χάρτης δικτύου (Jugend am Werk Stmk GmbH)

Χάρτης πόρων:

Αυτή η μέθοδος εστιάζει στους ίδιους τους ανθρώπους. Η μέθοδος επιτρέπει μια βαθύτερη ματιά στο άτομο και το περιβάλλον του[4]. Οι κοινωνικές επαφές εμφανίζονται σε συνδυασμό με άλλους πόρους όπως τα χρήματα, ο εξοπλισμός ή η εκπαίδευση. Αυτοί οι τομείς μπορεί επίσης να είναι σημαντικοί για τον εντοπισμό ή την εργασία για περαιτέρω στόχους.

Οι πόροι μπορούν να χωριστούν σε 4 διαφορετικές κατηγορίες: Τους προσωπικούς πόρους/ικανότητες, τους κοινωνικούς πόρους (σχέσεις), τους υλικούς πόρους και τους πόρους υποδομής. Επίσης, επισυνάπτεται σε αυτό το κεφάλαιο ένα παράδειγμα χρήσης ως δραστηριότητα για αυτήν την προσέγγιση.

 

Αναστοχαστικές ερωτήσεις για τον αναγνώστη:

  1. Πού μπορεί να βρει ο καθοδηγούμενος υποστήριξη σχετικά με το προσωπικό περιβάλλον;
  2. Ποιους πόρους διαθέτει ο καθοδηγούμενος όταν αναστοχάζεται για μελλοντικούς στόχους;
  3. Ποιες σχέσεις συνδέονται θετικά και ποιες συνδέονται αρνητικά από τον καθοδηγούμενο;

 

[1] https://www.sindbad.co.at/

[2] βλ. Westphal P., Stroot T., Lerche E. Wiethoff C. (2014)

[3] πρακτικό παράδειγμα: http://www.pfeffer.at/egonet/Hollstein%20Pfeffer.pdf

[4] πρακτικά παραδείγματα: https://wayacademy.de/was-sind-persoenliche-ressourcen/

περισσότερες πληροφορίες: https://luettringhaus.info/wp-content/uploads/2019/08/Merchel-HandbuchASD-buch-SRO2012.pdf