7.1 Η Σημασία της Αναγνώρισης της Προηγούμενης Μάθησης

7.1 Η Σημασία της Αναγνώρισης της Προηγούμενης Μάθησης

Ενώ η τυπική εκπαίδευση αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη ζωή ενός ατόμου και αφήνει ένα αποτύπωμα σε οποιονδήποτε έχει περάσει από κάποια μορφή της, είναι γνωστό ότι τα άτομα αποκτούν μεγάλο μέρος των γνώσεών τους, καθώς και τις δεξιότητες και τις ικανότητες που διαθέτουν εκτός της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ένα άτομο που δεν έχει κανέναν τυπικό τίτλο σπουδών που αποκτήθηκε μέσω της τυπικής εκπαίδευσης μπορεί ταυτόχρονα να έχει πολλές επαγγελματικές ικανότητες και δεξιότητες που μπορούν να αποκτηθούν μόνο μέσω της προσωπικής αφοσίωσης και άλλων μορφών μάθησης.

Το Cedefop (Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης) παρέχει έναν ορισμό του τι είναι η μάθηση και την περιγράφει ως μια διαδικασία «κατά την οποία ένα άτομο απορροφά πληροφορίες, ιδέες και αξίες και με αυτόν τον τρόπο αποκτά γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες». Τα διάφορα περιβάλλοντα, οι συνθήκες και οι περιστάσεις στις οποίες λαμβάνει χώρα η ίδια η διαδικασία της μάθησης είναι εξαιρετικά ποικίλες και πολύχρωμες. Συνολικά, υπάρχουν τρεις τύποι μάθησης που είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι: η τυπική μάθηση, η μη τυπική μάθηση και η άτυπη μάθηση. Όλα αυτά τα είδη μάθησης είναι απαραίτητα και όλα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ατομική εκπαιδευτική ανάπτυξη ενός ατόμου.

Ένα άτομο πρέπει να λάβει την απόφαση να συμμετάσχει σε μια μαθησιακή διαδικασία είτε εθελοντικά είτε υποχρεωτικά προκειμένου να επωφεληθεί από την τυπική ή μη τυπική μάθηση (στην περίπτωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στο σχολείο, την εκπαίδευση ή την κατάρτιση στον χώρο εργασίας), ενώ η μη τυπική μάθηση συμβαίνει συνεχώς και στις καθημερινές καταστάσεις. Όποια και αν είναι η προηγούμενη μάθηση που αποτελεί τη βάση και όπου πραγματοποιούνται οι μαθησιακές εμπειρίες – το κοινό τους είναι ότι εμπλουτίζουν τη ζωή ενός ατόμου, του παρέχουν νέες δεξιότητες και ικανότητες, τον αφήνουν να βιώσει νέα πράγματα, να βελτιώσει τις γνώσεις του και να εξελίξει την προσωπικότητά του. Για να καταστεί αυτή η μάθηση ορατή και απτή, είναι επομένως σημαντικό να αναγνωρίζεται η προηγούμενη μάθηση προκειμένου να επικυρωθούν τα μαθησιακά αποτελέσματα σε επαγγελματικά περιβάλλοντα.

 

Αναστοχαστικές ερωτήσεις για τον αναγνώστη:

  1. Τι είναι αυτό που έχετε μάθει και σας κάνει να νιώθετε υπερήφανοι και να εύχεστε να αναγνωριστεί επίσημα;
  2. Γιατί πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε την προηγούμενη μάθηση;