3.1 Význam zdravých, láskyplných vztahů v osobnostním růstu

3.1 Význam zdravých, láskyplných vztahů v osobnostním růstu

Připojení je klíčové

Aby bylo možné podporovat a doprovázet mladé lidi na jejich životních cestách, je zapotřebí intenzivní práce. Od navázání kontaktu až po důvěryhodný vztah je ze strany mentora vyžadována velká angažovanost a profesionalita. Zejména ve vztahu k cílové skupině NEET hraje tento proces důležitou roli a lze jej označit za klíčový faktor úspěšného poradenství. Mějte na paměti, že termín NEET popisuje různorodou skupinu s různými potřebami. Pro někoho to může být dočasný stav, pro někoho projev znevýhodnění[1]. Při oslovení této cílové skupiny může pomoci oddělit tyto dva typy NEET pro další proces poradenství. Striktní oddělení není možné, ale může pomoci pochopit současnou situaci a související cíle.

Již v podmínkách mentora či kouče lze zmínit pozitivní a motivující aspekt spolupráce. Je to člověk, který poskytuje podporu a pomoc. Odloučení od školského systému, poradenských institucí či rodičů může být motivačním aspektem pro mladé lidi ke spolupráci.

Zejména pozornost a empatie jsou nezbytné k tomu, aby se mentorovaný dostal tam, kde se právě nachází ve svém životě. Aktivní naslouchání je nezbytné k tomu, abychom byli schopni rozpoznat a zpracovat životní situaci a dosáhnout případné další cíle. Pečlivé sledování a rozpoznání chování, jazyka a postoje druhé osoby může významně přispět k určení cílů a realistických dalších kroků. Tento citlivý přístup je navíc nezbytný při práci s citlivou a těžko dosažitelnou cílovou skupinou, aby se předešlo případnému rozpadu vztahu (viz Höher, 2014). Část 4 poskytuje návrhy, jak lze komunikaci implementovat do procesu poradenství.

Budování vztahu je spojeno s uznáním a oceněním mentorovaného. Důraz může být kladen na posílení osobnosti. Motivace může být spojena se silnými stránkami svěřence. Prostřednictvím tohoto pozitivního přístupu lze vytvořit základ důvěry.

Unáhlené návrhy na řešení ze strany mentora mohou vést k tomu, že se mentorovaný stáhne a přestane mentorovi důvěřovat nebo s ním přestane i komunikovat. Časový faktor hraje v tomto procesu zásadní roli. Důvěře se nedaří v atmosféře spěchu a tlaku na rychlá řešení.

 

Reflektivní otázky pro čtenáře:

  1. O jakých tématech bývá mentorovaný ochoten mluvit? Kterým tématům se vyhýbá?
  2. Jaké jsou zájmy mentorovaného v poradenském procesu?
  3. Nasloucháte aktivně mentorovanému místo prezentace vámi navrhovaných řešení?

 

[1]https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20118&langId=cs