3.4 Vybudování podpůrné sociální sítě pro vašeho svěřence

3.4 Vybudování podpůrné sociální sítě pro vašeho svěřence

Jak již bylo popsáno, motivace a podpora NEET z dlouhodobého hlediska vyžaduje více než mentora. Síť profesionálů může být nápomocná při řešení problémů a výzev, kterým čelí. Abychom však mohli mentorované osoby podporovat dlouhodobě, je cílem redukovat profesní síť kvůli dosažení zmocnění. Existují různé způsoby realizace, od osobního prostředí přes dobrovolnictví až po možné peer-to-peer poradenství. Jsou také prezentovány dva metodologické přístupy pro identifikaci a posílení sítě. Předpokladem pro tuto práci je znalost místních podmínek o možných projektech, službách či.

Práce s dobrovolníky – Beyond Neet(d)s a Sindibad Austria

Proces poradenství prostřednictvím platformy Beyond Neet(d)s přináší účastníkům mnoho výhod. Lze vyloučit například problémy, jako jsou obavy, dostupnost nebo nedostatek finančních prostředků na dopravu. Dalším pozitivem může být anonymní forma koučovacího nastavení. Zejména pro NEET, kteří mohou být těžko dosažitelní, může nabídnout snadný přístup k poradenství a podpoře.

Protože platforma a její funkce jsou popsány v kapitole 5, mohou mentoři hlouběji porozumět tomu, jak používat tento inovativní přístup k podpoře ohrožené cílové skupiny.

Zásadně však toto nastavení přináší i nevýhody. Ty byly také identifikovány v předchozím průzkumu a měly by být prodiskutovány. Například osobní kontakt je považován za faktor úspěchu pro udržitelný proces poradenství. Existuje také nedostatek digitálních dovedností nebo zdrojů (internet, laptop), které jsou považovány za možné překážky pro mentorované osoby při používání platformy pro on-line poradenství. Mladým lidem, kteří se v tomto online prostředí necítí dobře, by měla být nabídnuta alternativní forma poradenství. V Rakousku Sindibad Austria[1] poskytuje úspěšnou a inovativní formu poradenství. V kombinaci s dobrovolníky, kteří se nabízejí jako mentoři, jsou svěřenci doprovázeni a podporováni na osobní úrovni a daleko od hierarchických struktur. To vede k pozitivnímu a snadnému přístupu k potřebám cílové skupiny. I když je podpora poskytována dobrovolníky, je iniciativa napojena na profesní síť.

Nastavení systému peer-to-peer podpory

Navádění v režimu peer-to-peer opět pozvedává nastavení poradenství na inovativní úroveň. S tímto přístupem se poradenství posouvá o něco dále od systémů, jako je škola, trh práce nebo rodina. Rozhovor z očí do očí se zbavuje hierarchického aspektu a umožňuje tak snadnější budování vztahu.

Peer je navíc odborníkem v oblasti jednání a komunikace. Porozumění současným výzvám a schopnost vžít se do kůže toho druhého mnohem snáze určí realistické cíle[2].

K orientaci a rozhodování lze využít peer-to-peer poradenství. Definice řešení nebo jeho úspěšnosti není v kompetenci protějšku. Proto jsou proškolení nebo instruktáž poradenské osoby naprosto nezbytné, pokud je žádoucí udržitelný a dlouhodobý úspěch poradenství. Úkoly a cíle role by měly být vyjasněny a zohledněny před zahájením procesu poradenství.

Kombinace profesionálního mentora a peer poradenství tak může představovat propojení obou přístupů a pokrýt pochopení životní situace na jedné straně, ale také dlouhodobou podporu a provázení dosahování cílů na straně druhé. V průběhu vývoje platformy Beyond NEET(d)s nebyl tento aspekt explicitně integrován. Úvaha o možném přístupu ke kolegům představuje možné rozšíření a zdroj platformy.

Nástroje na podporu vašeho mentorovaného

Má-li být vytváření sítí integrováno do práce udržitelným a účinným způsobem, musí být blíže zohledněno i prostředí svěřence. Metody mapa sítě a mapa zdrojů se týkají účastníků a jejich osobní sítě a prostředí.

Tyto dvě metody se snadno používají a lze je flexibilně integrovat do procesu poradenství. Mohou být použity v osobních rozhovorech k práci na dlouhodobých cílech. Mezitím jsou možné online verze, díky kterým je implementace snadnější. Po vyplnění pracovních listů je důležitá osobní diskuse. Pochopení lidí jako zdrojů a možné podpory je důležitou součástí práce na cílech udržitelným způsobem. Mentorovaní musí porozumět potenciálu svých vlastních zdrojů a vztahů, než je použijí v budoucnu (viz Pantucek-Eisenbacher P. 2019).

Mapa sítě:

Metodu lze použít k mapování sítě osoby[3]. Pro plánování dlouhodobých cílů nebo dalších kroků po školení může být zajímavé zamyslet se nad aktuální sítí mentorovaného. Kteří lidé jsou součástí sítě? Je zaměření spíše na soukromé nebo profesní kontakty? Rozumějí účastníci své vlastní síti?

Pokud jde o osobní výzvy, lze síť použít jako první referenční bod. K tomu je důležité znát možné systémy profesionální podpory a umět na ně v případě potřeby upozornit. Možná implementace je připojena k této kapitole jako příklad pro použití.


Obrázek: mapa sítě (z organizace Jugend am Werk Stmk GmbH)

Mapa zdrojů:

Tato metoda umožňuje hlubší pohled do člověka a jeho prostředí[4]. Sociální kontakty se zobrazují v kombinaci s dalšími zdroji, jako jsou peníze, vybavení nebo vzdělání. Tyto oblasti mohou být také zásadní pro identifikaci dalších cílů nebo pro práci na nich.

Zdroje lze rozdělit do 4 různých kategorií: Osobní zdroje/kompetence, sociální zdroje (vztahy), materiální zdroje a infrastrukturní zdroje.

 

Reflektivní otázky pro čtenáře:

  1. Jakou podporu mívají mentorovaní NEET v rodině?
  2. Jaké zdroje mívá k dispozici mentorovaný, když uvažuje o budoucích cílech?
  3. Které vztahy mohou mentorovaného ovlivňovat negativně a které pozitivně?

 

[1] https://www.sindbad.co.at/

[2]viz Westphal P., Stroot T., Lerche E. Wiethoff C. (2014)

[3]praktický příklad:http://www.pfeffer.at/egonet/Hollstein%20Pfeffer.pdf

[4]praktické příklady:https://wayacademy.de/was-sind-persoenliche-ressourcen/

více informací:https://luettringhaus.info/wp-content/uploads/2019/08/Merchel-HandbuchASD-buch-SRO2012.pdf