4.2 Komunikační rámec II: Motivační rozhovory

4.2 Komunikační rámec II: Motivační rozhovory

Motivační rozhovor (MI)

Motivační rozhovor je poradenský přístup navržený tak, aby pomohl lidem najít motivaci k pozitivní změně chování.

Miller a Rollnick definují motivační rozhovory jako metodu zaměřenou na klienta pro posílení vnitřní motivace ke změně zkoumáním a řešením ambivalence.[1] Jinými slovy, je to poradenský přístup, který má lidem pomoci najít motivaci k pozitivní změně chování. Motivační rozhovor původně vyvinuli William Miller a Stephen Rollnick k léčbě závislosti (závislost na alkoholu, nikotinu). Motivační rozhovor je jedinečný ve způsobu, jakým se od lidí očekává, že převezmou zodpovědnost za svůj život.

 

Duch motivačního rozhovoru

Základem je dobrovolná spolupráce na změně, které chce mentorovaný dosáhnout.

Spolupráce (místo konfrontace)

Spolupráce je partnerství mezi mentorem a mentorovaným. Vztah je založen na pohledu a zkušenostech svěřence. Spolupráce buduje vztah a usnadňuje důvěru v mentorský vztah. Nemusí to nutně znamenat, že mentor souhlasí se svěřencem o povaze problému. I když mentor a mentorovaný mohou vidět věci jinak, poradenský proces je zaměřen na vzájemné porozumění.

Evokace (spíše než výchova)

Metoda předpokládá, že motivace ke změně je v mentorovaných, uvnitř nich. Tato vnitřní motivace ke změně je posílena čerpáním z vlastních představ, cílů a hodnot svěřence.

Autonomie (nad autoritou)

Jednoduše řečeno, je na svěřenci, aby podnikl kroky nezbytné ke změně svého chování. Musí si dát tu práci. Tento přístup dává mentorovaným osobní zodpovědnost za své činy. Mentor zdůrazňuje, že existuje několik způsobů, jak může dojít ke změně, nikoli pouze jeden „správný způsob“.

 

Čtyři základní procesy

Motivační rozhovor se skládá ze čtyř klíčových procesů zaměřených na klienta, které spolupracují, aby pomohly jednotlivci definovat jeho cíle a začít se k nim přibližovat. Tyto procesy spolupracují, aby vedly mentorované k jejich motivaci ke změně.

1. Zaujmutí
Navázání dobrého vztahu mezi mentorovaným a mentorem je základní složkou motivačního pohovoru. Vlastnosti jako empatie, přijetí, zaměření na silné stránky svěřence a vzájemný respekt tvoří základ takového vztahu. Mentor se snaží myslet a cítit se jako svěřenec. Být slyšen a porozumět je pro svěřence velmi důležité. Tento postoj usnadňuje sdílení zkušeností, myšlenek a pocitů svěřence do hloubky.

2. Zaostřování na cíle
Někteří svěřenci přesně vědí, co chtějí ve svém životě změnit, jiní nevědí, co by chtěli nebo měli změnit. Cítí se pouze nespokojeni, ale neznají příčiny ani způsoby, jak udělat změny k lepšímu. Zaostřování na cíle je o pomoci svěřencům určit, co je pro ně skutečně důležité, a pomocí těchto informací stanovit cíl vzájemné spolupráce. Cíle by samozřejmě měly být vzájemně odsouhlaseny jak mentorovaným, tak mentorem.

3. Odhalování motivace
Jakmile je cíl identifikován a vzájemně dohodnutý, přichází na řadu odhalování motivace. Jaký je osobní zájem a motivace mentorovaného ke změně. Schopnost rozpoznat, když svěřenci říkají něco, co naznačuje, že by mohli být ochotni nebo připraveni přejít ke změně, je nedílnou součástí procesu odhalování motivace.

4. Plánování
Důležité na procesu plánování v motivačních rozhovorech je, že plán pochází od mentorovaných a je založen na jejich jedinečných hodnotách, potřebách a sebepoznání. Každý ze čtyř procesů je zaměřen na podporu a budování motivace svěřence ke změně. Jakékoli pokusy jménem mentora „převzít otěže“ během procesu plánování mohou podkopat nebo zvrátit pocit zplnomocnění svěřence.

To znamená, že jako mentor jste odpovědní za vložení svých odborných znalostí, je-li to oprávněné. Například svěřenci mohou jasně vyjádřit, že se chtějí změnit, musí se změnit nebo jsou na změnu připraveni, ale mohou se zaseknout a nevědí, jak to udělat. V této situaci přichází na řadu vaše odbornost.

 

Reflektivní otázky pro čtenáře:

  1. Jaké jsou čtyři základní procesy metody motivačního rozhovoru a jak je můžete úspěšně aplikovat?
  2. Proč musí být cíle poradenství založeno na potřebách a motivaci mentorovaného a ne na potřebách a motivaci mentora?

 

[1]MILLER, William a Stephen ROLLNICK. Motivační pohovor. Motivační pohovor: Příprava lidí na změnu. 2. vydání. 72 Spring Street, New York, NY 10012: The Guilford Press, 2002, s. 25. ISBN 1-57230-563-0.