Kapitola 7 – Bibliografie

Kapitola 7: Uznání předchozího učení Bibliografie Cedefop: http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3073 Rozdíl mezi formálním, neformálním a informálním učením: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/lernen-im-arbeitssetting-gedanken-und-anregungen-fur-die-lern-und-integrationsforderliche Seriózní hraníhttp://www.ludoscience.com/files/ressources/classifying_serious_games.pdf Otevřete odznaky: http://openbadges.org ECVET: https://www.cedefop.europa.eu/en/events-and-projects/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet EQF: https://europa.eu/europass/en/description-eight-eqf-levels CEFR: https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale CEFR sebehodnotící mřížka: https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb52

Kapitola 7 – Užitečné zdroje

Kapitola 7: Uznání předchozího učení Užitečné zdroje   Názor Rady Evropy na neformální učení a vzdělávání:https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/non-formal-learning?desktop=true Více informací o Evropském systému kreditů pro odborné vzdělávání a přípravu (ECVET):https://www.cedefop.europa.eu/en/projects/european-credit-system-vocational-education-and-training-ecvet Více informací o Serious Gaming: https://grendelgames.com/what-are-serious-games/ Jak zjistit svou úroveň EQF:https://www.theeducators.com/home/certificate/system-guidelines/ Podrobné informace a popisy úrovní: Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEFR):https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/level-descriptions

7.4 Jak lze uznat předchozí učení?

7.4 Jak lze uznat předchozí učení? Formální, neformální a informální učení je třeba posuzovat odlišně, protože jde o velmi odlišné přístupy a jsou založeny na různých zkušenostech. Kvalifikační analýza je užitečná pro uznávání formálních kvalifikací, zatímco hodnocení kompetencí může usnadnit validaci kompetencí získaných prostřednictvím neformálního a informálního učení. Taková hodnocení kompetencí také poskytují lidem bez … Read more

7.3 Neformální a informální učení

7.3 Neformální a informální učení Učení samozřejmě probíhá i mimo formální učebnu a bez cíle získat určitou kvalifikaci. Když je učení organizováno a existuje záměr rozšířit znalosti nebo dovednosti, nazývá se to neformální učení. Jeho hlavním cílem je učit studenty, o co mají zájem, nikoli jim doplňovat jejich odbornou či vědeckou kvalifikaci.   Ale většina … Read more

7.2 Formální vzdělávání

7.2 Formální vzdělávání Když jsme ve škole nebo chodíme na jakýkoli jiný druh formální učení, můžeme očekávat, že učitel nebo školitel sestavil formální plán lekce nebo osnovy, včetně stanovených učebních cílů, načasování a metodologie lekcí, stejně jako formu hodnocení, zda jsme učební obsah osvojili v uspokojivé míře. Formální učení má konkrétní začátek a konec a … Read more

7.1 Význam uznání předchozího učení

7.1 Význam uznání předchozího učení I když je formální vzdělání základním kamenem na životní cestě člověka a zanechává otisk na každém, kdo prošel nějakou formou formálního vzdělávání, je známou skutečností, že lidé získávají velkou část svých znalostí a také dovedností a kompetencí, které mají, mimo formální vzdělávání a školení. Osoba, která nemá žádné formální tituly … Read more